Cedefop: Ενας αποκεντρωμένος οργανισμός της Ε.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη

ΤΟ CEDEFOP, από τους πρώτους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1995.Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τα συστήματα, τις πολιτικές, την έρευνα και την πράξη στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Cedefop παράγει τακτικές προγνώσεις της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων ανά τομέα της οικονομίας και ανά επάγγελμα, επισημαίνει τυχόν κενά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και εργάζεται για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, όσον αφορά την πρόγνωση των αναγκών σε δεξιότητες.

 

 

Για να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, όσον αφορά την ανάπτυξη πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, το Cedefop:

> επισημαίνει τις νέες τάσεις και προκλήσεις της διά βίου μάθησης και των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

> αποτελεί τόπο συνάντησης των διαμορφωτών πολιτικής, των κοινωνικών εταίρων, των ερευνητών και των επαγγελματιών του κλάδου, επιτρέποντάς τους να συζητούν ιδέες και προτάσεις σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων·

> ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη σχετικά με το πώς εξελίσσεται η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και πώς συμβάλλει στη διά βίου μάθηση και την απασχόληση·

> ενημερώνει το κοινό -μέσω ιστοσελίδων, εκδόσεων, δικτύων, επισκέψεων μελέτης, συνεδρίων και σεμιναρίων- σχετικά με τις δραστηριότητές του.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΞΟΝΕΣ

ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ CEDEFOP

01. Συμμετέχει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το Cedefop παρακολουθεί τις πολιτικές που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη για την εξασφάλιση των δεξιοτήτων, τις οποίες χρειάζονται οι οικονομίες και οι κοινωνίες, και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις. Επιπλέον, το Cedefop συμμετέχει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή κοινών ευρωπαϊκών προσεγγίσεων. Για παράδειγμα, το Cedefop στηρίζει την ανάπτυξη εργαλείων, όπως το Europass, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECVET) για την κατάρτιση. Όλα αυτά τα μέσα διευκολύνουν τους ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν και να εκπαιδευτούν σε άλλο κράτος-μέλος. Το Cedefop συμμετέχει επίσης στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών αρχών για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης (δηλαδή της μάθησης που αποκτάται εκτός εκπαιδευτικού συστήματος), τη βελτίωση του επαγγελματικού προσανατολισμού και την εξασφάλιση της ποιότητας στην κατάρτιση. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι να μπορούν οι πολίτες να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, αλλά και να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο τις γνώσεις τους, ανεξάρτητα από το πώς τις έχουν αποκτήσει.

02. Ερμηνεύει τις ευρωπαϊκές τάσεις στις επαγγελματικές δεξιότητες. Χρειάζεται να κατανοήσουμε καλύτερα πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον η ζήτηση δεξιοτήτων, και, κατά συνέπεια, τι θα πρέπει να μαθαίνουμε. Όσο καλύτερα μπορούμε να προβλέψουμε τις ανάγκες σε δεξιότητες, τόσο πιο αποτελεσματικές θα είναι οι κοινωνικές μας πολιτικές. Ως εκ τούτου, το Cedefop παράγει τακτικές προγνώσεις της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων ανά τομέα της οικονομίας και ανά επάγγελμα, επισημαίνει τα τυχόν κενά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και εργάζεται για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, όσον αφορά την πρόγνωση των αναγκών σε δεξιότητες. Σε ερευνητικό πεδίο, το Cedefop μελετά πώς αποκτούμε γνώσεις και πώς υπολογίζεται και αξιολογείται η μάθηση. Στην πραγματικότητα, μαθαίνουμε σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα: στο σχολείο και το πανεπιστήμιο, στο χώρο εργασίας μας, κατά τη διάρκεια παραμονής μας στο εξωτερικό και κατά τον ελεύθερο χρόνο μας. Το Cedefop εξετάζει τι σημαίνει αυτό για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τη διδακτέα ύλη, τους τρόπους διδασκαλίας και την αξιολόγηση της μάθησης.

03. Αξιολογεί τα οφέλη από την κατάρτιση. Οι επενδύσεις των εταιρειών στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού τους μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, περισσότερη καινοτομία, ακόμη και σε αυξημένα κέρδη. Αλλά και τα άτομα ωφελούνται ανάλογα: με την κατάλληλη κατάρτιση, οι εργαζόμενοι βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Συγχρόνως, η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί ένα μέσο προστασίας για όσους βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας ή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες κοινωνικές δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά, οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην κατάρτιση παραμένουν χαμηλές στην Ευρώπη, σε σύγκριση με ανταγωνιστικές οικονομίες. Αυτό που ενθαρρύνει τις εταιρείες και τους εργαζόμενους να επενδύσουν στην επαγγελματική κατάρτιση είναι η ανάδειξη των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων της. Γι’ αυτό το Cedefop εξετάζει τα συγκεκριμένα οφέλη που προκύπτουν για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, αλλά και, γενικότερα, για την οικονομία και την κοινωνία, από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ξεχωριστά από τη γενική εκπαίδευση.

04. Αναδεικνύει τη γενικότερη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για να αναδειχτεί η σημασία της κατάρτισης και να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι σχετικά με το ρόλο της στη διά βίου μάθηση, το Cedefop διαθέτει στις ομάδες στις οποίες κυρίως απευθύνεται -τους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, τους ερευνητές και τους επαγγελματίες του κλάδου- σαφείς, αξιόπιστες, επίκαιρες και, κατά το δυνατόν, συγκρίσιμες πληροφορίες. Τις πληροφορίες αυτές τις μεταδίδει κυρίως με τη χρήση ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων.

Ωστόσο η προσωπική επαφή παραμένει σημαντικός τρόπος μεταβίβασης πληροφοριών. Το πρόγραμμα επισκέψεων μελέτης, οι ημερίδες και τα συνέδρια που διοργανώνει το Cedefop συγκεντρώνουν διαμορφωτές πολιτικής, ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου -άτομα με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο και πείρα- οι οποίοι έχουν έτσι την ευκαιρία να ανταλλάσσουν γνώσεις και απόψεις και να παράγουν νέες ιδέες.

> Η πύλη του Cedefop στο Διαδίκτυο: http://www.cedefop.europa.eu

 

Συνέδριο για τα προσόντα και την αγορά εργασίας του μέλλοντος

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ δουλειές θα “ανοίξουν” την επόμενη δεκαετία; Η εκπαίδευση που παρέχεται σήμερα θα είναι χρήσιμη για να βρει κανείς δουλειά αύριο; Αλλάζει το τοπίο αναφορικά με την απασχόληση και τα προσόντα που απαιτούνται σε όλη την Ε.Ε.; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα τεθούν στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου που θα πραγματοποιήσει το Cedefop σε συνεργασία με την Κομισιόν, στις 11 και 12 Ιουνίου 2009, στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστεί η τελευταία αναφορά του Cedefop με τις προβλέψεις για τη ζήτηση θέσεων εργασίας την επόμενη δεκαετία.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s