Τι αλλάζει στα δάνεια πρώτης κατοικίας

Παύει από σήμερα να ισχύει το καθεστώς πλήρους προστασίας της πρώτης κατοικίας, καθώς το νέο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη προστατεύει απόλυτα μόνο τους “ευάλωτους” δανειολήπτες. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να είναι συνεργάσιμοι και να έρθουν σε διακανονισμό με τις τράπεζές τους, αλλιώς κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι είτε με κατασχέσεις είτε με την πώληση των δανείων τους σε ξένα funds.

Της Σοφίας Χριστοφορίδου

Η μεταβίβαση απαιτήσεων σε funds για κόκκινα δάνεια πρώτης κατοικίας, καταναλωτικά δάνεια και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξαιρείται έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2016.

Τι θα γίνει από τις 16 Φεβρουαρίου; Δεν αποκλείεται να ανοίξει ο δρόμος για τη μεταβίβαση της διαχείρισης απαιτήσεων και στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, κόκκινων δανείων που έχουν υποθήκη πρώτη κατοικία, καταναλωτικών. Όσο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το πιθανότερο είναι να μην αποφευχθεί εντέλει η μεταβίβασή τους από τις τράπεζες σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Εν τω μεταξύ, χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν απλήρωτα χρέη έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις από τις τράπεζες, προκειμένου να προσέλθουν για ρύθμιση εντός των επόμενων 30 ημερών.

ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Το νέο πλαίσιο μέσω του οποίου αναμορφώνεται ο νόμος Κατσέλη προβλέπει δυνητικά την προστασία από τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας για 57.500 οφειλέτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες (και προστατεύονται πλήρως) και για 80.500 δανειολήπτες που ανήκουν στη “μεσαία” τάξη.

01. Οι “ευάλωτοι” δανειολήπτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και να προστατεύσουν πλήρως την κύρια κατοικία τους. Αν μάλιστα η νέα δόση που αποφασίζει το δικαστήριο δεν καλύπτεται από το εισόδημα του νοικοκυριού, τότε το κράτος θα καλύπτει τη διαφορά. Για το 2016 ειδικά έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλι 100 εκατ. ευρώ. Ο οφειλέτης αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Η αντικειμενική αξία της κατοικίας να είναι έως 120.000 ευρώ για τον άγαμο, 160.000 ευρώ για τον έγγαμο και προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα, β) το εισόδημά του να είναι ίσο ή να υπολείπεται των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα έως 8.180 ευρώ για ένα άτομο, 13.917 ευρώ για δύο άτομα, 17.278 για δύο άτομα και ένα τέκνο και 20.639 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

02. Για να υπαχθεί στη ρύθμιση κάποιος δανειολήπτης που δεν ανήκει στην πρώτη κατηγορία της απόλυτης προστασίας, θα πρέπει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2018 να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση το βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο της πρώτης κατοικίας, εφόσον πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) Ο οφειλέτης να υπήρξε συνεργάσιμος κατά τον χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, β) το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, γ) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%, γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο, δηλαδή 220.000 ευρώ, και κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί και μέχρι τρία παιδιά. Δηλαδή για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά η αντικειμενική αξία είναι μέχρι 260.000 ευρώ και με τρία παιδιά μέχρι 280.000 ευρώ.

Η δόση που θα πρέπει να καταβάλλει ο οφειλέτης θα προσδιοριστεί στο μέγιστο της ικανότητας αποπληρωμής, αφαιρουμένου του ποσού της εύλογης δαπάνης διαβίωσης (μετά φόρων, με βάση το εκκαθαριστικό της εφορίας) και αφού αφαιρεθεί η δόση του δανείου. Ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του να εισπράξουν τουλάχιστον όσα θα εισέπρατταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή τουλάχιστον την εμπορική αξία, εκτός και αν συναινέσουν σε χαμηλότερο ποσό. Σημειωτέον ότι προστατεύεται μόνο η κύρια κατοικία και όχι άλλα ακίνητα.

Αν ο δανειολήπτης δεν έχει να πληρώσει τη δόση που θα καθοριστεί από το δικαστήριο, μπορεί να υποβάλει αίτηση για μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση, και μόνο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θεωρείται ότι εξυπηρετείται και οποιοδήποτε μη καταβληθέν ποσό κεφαλαιοποιείται στο υπολειπόμενο ποσό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών. Τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του δημοσίου και της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη καθορίζονται με απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

ΠΟΤΕ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Οι οφειλέτες για τους οποίους εκκρεμεί η αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη θα πρέπει να προσκομίσουν στο δικαστήριο όπου τηρείται ο φάκελός τους τα αναγκαία δικαιολογητικά έως και τις 14 Φεβρουαρίου 2016. Σε περίπτωση που δεν προβούν σε αυτήν την ενέργεια χάνουν τη ρύθμιση αλλά και το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης υπαγωγής για τουλάχιστον δύο χρόνια. Οι δανειολήπτες θα πρέπει να προσκομίσουν μεταξύ των άλλων α) αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του 2015, γ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 2015, δ) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), ε) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το 2015, στ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015 κ.ά.

Ο συνεργάσιμος δανειολήπτης και η δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης 

Πάντα υπάρχει βέβαια και η λύση ο οφειλέτης να προσφύγει απευθείας στην τράπεζα και να πετύχει κοινή συναινέσει μια ρύθμιση του δανείου του μέσω μείωσης της δόσης. Συνεργάσιμος θεωρείται ο οφειλέτης που: α) παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος, β) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών, γ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της, δ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του [κληρονομιά κλπ.], απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κλπ.) και ε) συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης.

Μεταξύ των εναλλακτικών που παρέχονται μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας είναι παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, το σπάσιμο του δανείου σε δύο μέρη και η μερική διαγραφή χρεών. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, μία από τις επιλογές είναι η μετοχοποίηση μέρους των χρεών.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s