Ζητείται κύμα επενδύσεων

“Xρειαζόμαστε κύμα επενδύσεων και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό εντός και εκτός της χώρας” υποστήριξε ο γενικός γραμματέας στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης παρουσιάζοντας το προσχέδιο του νέου επενδυτικού νόμου σε εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης.

Της Σοφίας Χριστοφορίδου 

Ο νέος νόμος εστιάζει σε δύο κλάδους- τον αγροδιατροφικό και αυτόν των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, δίνει κίνητρα στους επιχειρηματίες να επιλέξουν την φοροαπαλλαγή αντί της επιδότησης σε χρήμα, και χαμηλώνει αρκετά το όριο του προοϋπολογισμού για να ενταχθεί ένα σχέδιο, ώστε “να γίνουν επενδύσεις, έστω και μικρές, των 150.000 ευρώ”. Με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση προσδοκά να υπάρξει “επενδυτική επανεκκίνηση” όπως το έθεσε ο κ. Λαμπριανίδης. Πάντως σύμφωνα με την εκτίμησή του για την “επαναβιομηχάνιση της χώρας” απαιτούνται επενδύσεις της τάξης των 70 δισ. ευρω για να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2010.

“Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έφτασε στα όρια του από τη δεκαετία 90” σχολίασε ο κ. Λαμπριανιδης και υποστήριξε ότι είναι λάθος η κατεύθυνση που δίνεται από την τρόικα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο χαμηλό κόστος εργασίας. “Πρέπει να πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση, να αλλάξουμε τον προσανατολισμό της χωρας, προς προιόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας” τόνισε προσθέτοντας ότι κεντρικοί στόχοι του νέου νόμου ειναι η ισόρροπη ανάπτυξη, η αύξηση της απασχόλησης ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

ΕΝΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Λαμπριανίδης, το προσχέδιο του νέου επενδυτικού νόμου προβλέπει εννέα διαφορετικές κατηγορίες ενισχύσεων

 1. Φορολογική απαλλαγή, επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

 2. Επιχορήγηση για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.

 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης έως επτά χρόνια, με την κάλυψη από το δημόσιο τμήματος των δόσεων για leasing απόκτησης καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η επιδότηση προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης.

 4. Επιδότηση επιτοκίου.

 5. Συμψηφισμός οφειλών με φόρους

 6. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο

 7. Σταθερό φορολογικό σύστημα. Η φορολογία επί των κερδών (29%) δεν θα μπορεί να αυξηθεί για επτά χρόνια.

 8. Ταχεία αδειοδότηση.

 9. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με παροχή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή εγγύησης κάλυψης ζημιών.

Ο νέος νόμος δινει κίνητρα στις επιχειρήσεις να επιλέξουν τις φοροαπαλλαγές ή άλλες μορφές ενισχύσεων από την επιχορήγηση σε “ζεστό χρήμα”- για παράδειγμα αν η επιδότηση είναι για 70 ευρω η φοροαπαλλαγή θα είναι για 100 ευρώ.

Επίσης δίνονται ειδικές ενισχύσεις σε παραμεθόριες περιοχές και μικρά νησιά (συνολικά 429 δημοτικές ενότητες όπου ζει το 16% του πληθυσμού της χώρας) και τίθεται πλαφόν στις ενισχυσεις, στα 5 εκατ. ευρώ στις περισσότερες περιπτώσεις

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει τη δυνατότητα ειδικών ενισχύσεων στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

α) σε εξωστρεφείς,

β) σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης,

γ) σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους,

δ) σε συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α`216), καθώς και οι Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/2011,

ε) σε κλάδους Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας, και Αγροδιατροφής,

στ) σε αυτές, των οποίων η λειτουργία προκαλεί περιορισμένο οικολογικό αποτύπωμα,

ζ) σε αυτές, οι οποίες λειτουργούν σε Ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, νησιωτικές, κλπ)

ΟΚΤΩ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ο νέος επενδυτικός θα προβλέπει οκτώ επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων, μεταξύ των οποίων η «Γενική επιχειρηματικότητα», οι «Νέες Ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις», οι «συνέργειες και δικτυώσεις», η «καινοτομία» κ.α

Με το νέο καθεστώς προβλέπεται ότι μπορεί να ενισχυθεί η αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δύνανται να αγοράσουν και μέρος των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας.

Επίσης ενισχύονται:

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι ειδικές δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και το 70% στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, εφόσον στη λήξη της τα αποκτήσει ο επενδυτής.

 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού κτηριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

 • Η ανέγερση εγκαταστάσεων σε χώρο που έχει μισθωθεί-παραχωρηθεί από το δημόσιο

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ λογισμικό, ευρεσιτεχνίες, δικαιώματα κλπ) μπορούν να ενισχυθούν υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις ότι χρησιμοποιούνται εντός της εγκατάστασης, ότι αποσβένονται, αγοράζονται με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης για πέντε χρόνια (τρία για ΜμΕ). Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού είναι επιλέξιμες μέχρι του 50% των συνολικών επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για την αρχική επένδυση και για τις ΜμΕ μέχρι 75%.

IMG_6884.JPG

Γέλασαν στη φράση “σταθερό φορολογικό καθεστώς”

“Όσα κίνητρα και να προσφερθούν δεν πρόκειται να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα αν δεν επιτευχθεί πρώτα η σταθεροποίηση της οικονομίας, αν δεν εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αν δεν βελτιωθεί το κακό επιχειρηματικό περιβάλλον» σημείωσε κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημήτρης Μπακατσέλος. “Πρέπει η χώρα μας να αρχίσει και πάλι να παράγει. Λέμε ότι έχουμε τις προϋποθέσεις να ανακάμψουμε γιατί διαθέτουμε υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό και ικανούς επιχειρηματίες. Όσο όμως δεν αντιστρέφουμε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας θα βλέπουμε, δυστυχώς, ικανές επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό να μεταναστεύουν» πρόσθεσε και έθεσε το ερώτημα πόσο ακόμη θα αργήσει αυτή η διαδικασία και τι παραγωγικοί πόροι θα έχουν απομείνει στη χώρα; Περισσότεροι από 250 επιχειρηματίες παρακολούθησαν την εκδήλωση, στοιχείο ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει για τον νέο νόμο, που θα διευκολύνει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Πολλοί εξ αυτών γέλασαν αυθόρμητα όταν ο γενικός γραμματέας επενδύσεων ανέφερε ως κίνητρο που προσφέρεται για να έρθουν μεγάλες επενδύσεις στη χώρα τις ταχείς διαδικασίες το σταθερό φορολογικό καθεστώς για 7 χρόνια στο επίπεδο του.… 29%. Το “θέλγητρο” είναι ότι “ακόμα και αν πάει κάτι στραβά και ο συντελεστής ανέβει στο 30%” για την εν λόγω επιχειρήσεις θα παραμείνει στο 29%. Σημειωτέον ότι στη γειτονική Βουλγαρία ο συντελεστής παραμένει σταθερός για πολλά χρόνια στο 10%.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s