15 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει διέξοδο σε πολλά νοικοκυριά που είχαν περιέλθει σε πλήρη αδυναμία διαχείρισης των οφειλών τους. Η «ΜτΚ» παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με 15 ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου.
1. Μπορώ αύριο να καταθέσω αίτηση στο ειρηνοδικείο, για να ενταχθώ στο νόμο;
Έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο πρέπει να προηγηθεί πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητικού φορέα, όπως οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αν ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αποτύχει (όπως συμβαίνει κατά κανόνα), τότε μπορείτε να προσφύγετε στα δικαστήρια, ιδιωτικά, χωρίς την εμπλοκή του φορέα εξωδικαστικού συμβιβασμού.

2. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις, για να ενταχθώ στο νόμο 3869/2010;
Με την αίτηση ενώπιον του ειρηνοδικείου ο οφειλέτης πρέπει να μπορεί να αποδείξει τη µόνιµη αδυναµία του να πληρώσει ληξιπρόθεσµες οφειλές. Ακολουθεί ακόμη μία προσπάθεια συμβιβασμού με τους πιστωτές, και εφόσον δεν επιτευχθεί ούτε ο δικαστικός συµβιβασµός, ακολουθεί δικάσιμος. Το δικαστήριο ελέγχει εάν υπάρχει µόνιµη αδυναµία για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση, µε την οποία υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλει µηνιαίως ένα ορισμένο ποσό για χρονικό διάστηµα τεσσάρων ετών, ώστε με βάση τα εισοδήματά του και τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόµενων µελών της οικογενείας να του απομένει ένα εισόδημα, για να καλύψει τα έξοδα επιβίωσης. Εφόσον παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχει τηρήσει ο οφειλέτης τις υποχρεώσεις του, απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών (πλην στεγαστικού δανείου).

3. Κινδυνεύει η κύρια ή μοναδική κατοικία μου; Τι γίνεται με την ακίνητη περιουσία μου;
Σε περίπτωση ρύθµισης οφειλών διατάσσεται η ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ικανοποίηση των πιστωτών, αν και σε πολλές περιπτώσεις το δικαστήριο δεν το έκρινε αναγκαίο. Ο οφειλέτης µπορεί να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση και να «σώσει» την πρώτη ή τη µοναδική του κατοικία. Στην περίπτωση αυτή αναλαµβάνει να εξοφλήσει ένα πρόσθετο µέρος των χρεών, που ανέρχεται µέχρι το 85% της εµπορικής αξίας της κατοικίας, σε χρονικό διάστηµα µέχρι 20 έτη και µε το ευνοϊκό επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου.

4.Μπορώ να μεταβιβάσω την ακίνητη περιουσία μου, για να τη σώσω και μετά να υπαχθώ στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου;

Θα πρέπει να έχει παρέλθει τριετία από τη μεταβίβαση της περιουσίας κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για υπαγωγή στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλιώς η πράξη θεωρείται ότι εμπεριέχει δόλο και βάσει του νόμου ο αιτών δεν μπορεί να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.

5. Μέχρι σήμερα έγιναν δεκτές όλες οι αιτήσεις για υπαγωγή στο νόμο;
Το 50% των υποθέσεων που καταλήγουν στο ειρηνοδικείο απορρίπτονται. Τέσσερις στις πέντε απορριπτικές αποφάσεις αφορούν τυπικούς λόγους και μόνο μία στις πέντε υποθέσεις απορρίπτεται για λόγους ουσίας.

6. Αν απορριφθεί η αίτησή μου, έχω δικαίωμα να προσφύγω εκ νέου;
Ναι.

7. Αφού οι τράπεζες αναγκάζονται να δεχτούν από τα δικαστήρια μία απόφαση που διατάσσει μεγάλο κούρεμα, γιατί δεν κάνουν εξαρχής εξωδικαστικό συμβιβασμό;
Αυτή η τακτική σχετίζεται με τις επισφάλειες που εγγράφουν οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκιά τους.

8. Οι τράπεζες υποβάλλουν έφεση στην περίπτωση ένταξης του δανειολήπτη στο νόμο για τα υπερχρεωμένα;
Αν και έχουν αυτό το δικαίωμα, μέχρι στιγμής δεν έχουν ακολουθήσει αυτήν την πρακτική.

9. Είμαι έμπορος, μπορώ να ενταχθώ στο νόμο για χρέη που δεν σχετίζονται με την επιχείρηση μου;
Όχι. Ο νόμος αποκλείει τους εμπόρους, ακόμη κι αν πρόκειται για χρέη που δημιουργήθηκαν στο νοικοκυριό, π.χ. στεγαστικά δάνεια. Οι έμποροι θεωρείται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου.

10. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορώ να ενταχθώ στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;
Μόνον εφόσον είστε αυτοαπασχολούμενος και δεν απασχολείτε υπαλλήλους.

11. Έχω προσφύγει στο ειρηνοδικείο. Μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, τρέχουν οι τόκοι;
Με την κατάθεση της αίτησης σταματά ο εκτοκισμός για τα δάνεια καταναλωτικής πίστεως και τις πιστωτικές κάρτες, αλλά το στεγαστικό συνεχίζει να τοκίζεται, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Αν δηλαδή η αίτηση κατατεθεί σήμερα, ο δανειολήπτης θα πληρώνει τόκους μέχρι το 2018 ή το 2019 που θα οριστεί η δικάσιμος.
* Η ΕΚΠΟΙΖΩ προτείνει ο δανειολήπτης να πληρώνει τη δόση βάσει του σχεδίου εξωδικαστικού συμβιβασμού και το συνολικό ποσό που κατέβαλε μέχρι την εκδίκαση της απόφασης να συμψηφιστεί με το ποσό που θα ορίσει το δικαστήριο.

12. Έχω δάνειο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μπορώ να ενταχθώ στο νόμο;
Προϋπόθεση για την ένταξη στις ρυθμίσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων χρεών. Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δάνεια στο ΤΠΔ η δόση του δανείου παρακρατείται αυτομάτως από τη μισθοδοσία και άρα δεν υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή. Η μόνη περίπτωση ένταξης στο νόμο είναι να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε άλλες τράπεζες. Τότε εντάσσεται στη ρύθμιση το σύνολο των οφειλών (δηλαδή και η εξυπηρετούμενη, στο ΤΠΔ).

13. Αν υποβάλω αίτηση στο ειρηνοδικείο, παύονται αυτομάτως τα καταδιωκτικά μέτρα της τράπεζας (διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμοί κ.λπ.);
Όχι. Πρέπει να κατατεθεί και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
* Η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά να υπάρχει ταυτόχρονη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, ώστε ο δανειολήπτης να μην μπει σε επιπλέον δικαστικά έξοδα.

14. Αν έπειτα από μερικά χρόνια αυξηθούν τα εισοδήματά μου, θα εξακολουθώ να πληρώνω τη χαμηλή δόση που μου όρισε το δικαστήριο;
Κάθε μεταβολή, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, πρέπει να δηλώνεται στις τράπεζες και το δικαστήριο, ώστε να αναπροσαρμόζεται το σχέδιο αποπληρωμής. Οι τράπεζες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα φορολογικά στοιχεία του δανειολήπτη που εντάχθηκε στο νόμο.

15. Αν ενταχθώ στο νόμο, μπαίνω στη μαύρη λίστα των τραπεζών για το υπόλοιπο της ζωής μου;
Ο νόμος προβλέπει ότι όποιος εντάσσεται στο νόμο μπαίνει για επτά χρόνια στις λίστες του Τειρεσία και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε τράπεζες. Στην πράξη οι τράπεζες πολύ δύσκολα θα δανείσουν ξανά κάποιον που προσέφυγε στη δικαιοσύνη, για να κουρέψει παλαιότερα δάνεια.

«Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν είναι πανάκεια», υπογραμμίζει η Φωτεινή Μάρκου, δικηγόρος και μέλος της ομάδας νομικής προστασίας της ΕΚΠΟΙΖΩ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει στην κατοχή του ακίνητα, πρέπει να είναι προετοιμασμένος ότι μαζί με το κούρεμα που ενδεχομένως θα αποφασίσει το δικαστήριο θα επέλθει και ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας του για αποπληρωμή μέρους της οφειλής. Επιπλέον, για να ενταχθεί ο δανειολήπτης στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, πρέπει να αποδείξει ότι ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια επήλθε μεταβολή στην οικονομική κατάστασή του, που τον οδήγησε στη μη εξυπηρέτηση του δανείου -πρέπει δηλαδή να αποδείξει ότι δεν υπήρχε δόλος

ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ

Δημοσιεύτηκε στη «Μακεδονία της Κυριακής» 16.12.2012

http://www.makthes.gr/news/economy/97703/

Σχετικά θέματα: “Κούρεμα” έως και 80% στα χρέη δανειοληπτών 
Χιονοστιβάδα υπερχρέωσης: 40.000 προσέφυγαν στα ειρηνοδικεία 
Το προφίλ του υπερχρεωμένου στη Θεσσαλονίκη  

 

 

5 σκέψεις σχετικά με το “15 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

  1. Παράθεμα: Το προφίλ του υπερχρεωμένου στη Θεσσαλονίκη | Sofi'Stories

  2. Παράθεμα: “Κούρεμα” έως και 80% στα χρέη δανειοληπτών | Sofi'Stories

  3. Παράθεμα: Χιονοστιβάδα υπερχρέωσης: 40.000 προσέφυγαν στα ειρηνοδικεία | Sofi'Stories

  4. Παράθεμα: Χιονοστιβάδα υπερχρέωσης: 40.000 προσέφυγαν στα ειρηνοδικεία | Sophie's Stories

  5. Παράθεμα: “Κούρεμα” έως και 80% στα χρέη δανειοληπτών | Sophie's Stories

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s